Szkoła Podstawowa‎ > ‎Klasa 5‎ > ‎

Wymagania na poszczególne oceny klasa 5

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- podaje symbole odpowiadające w systemie rzymskim liczbom 1, 5, 10, 50, 100, 1000,
- dodaje i odejmuje w pamięci pełne dziesiątki i setki,
- oblicza w pamięci sumę i różnicę liczby naturalnej oraz pełnych dziesiątek i pełnych setek,
- mnoży w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową oraz liczby dwucyfrowe zakończone zerami,
- oblicza iloczyn liczby trzycyfrowej i liczby jednocyfrowej bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- rozwiązuje proste równanie zawierające jedno działanie (odejmowanie lub dzielenie),
- wskazuje podstawę i wykładnik potęgi,
- przedstawia potęgę jako iloczyn jednakowych czynników i odwrotnie,
- oblicza kwadrat liczby naturalnej jednocyfrowej,
- zamienia minuty na godziny i godziny na minuty,
- zaokrągla dowolną liczbę naturalną do rzędu dziesiątek,
- oblicza sposobem pisemnym sumę i różnicę liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego,
- wykonuje mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową,
- oblicza w pamięci i sposobem pisemnym wartość wyrażenia arytmetycznego dwudziałaniowego bez nawiasów,
- podaje przykłady zastosowania liczb ujemnych w życiu codziennym,
- podaje przykłady liczb przeciwnych,
- przedstawia liczby całkowite na osi liczbowej,
- rozumie znaczenie symboli" +" i ,,-" jako znaków działań i znaków liczb,
- poprawnie stosuje nawiasy przy zapisie liczb ujemnych,
- dodaje dwie liczby całkowite ujemne,
- oblicza iloczyn i iloraz dwóch liczb całkowitych ujemnych,
- dzieli całość na równe części,
- wskazuje licznik i mianownik ułamka,
- zapisuje dzielenie dwóch liczb naturalnych za pomocą ułamka,
- zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej,
- skraca ułamki zwykłe,
- porównuje ułamki o tych samych mianownikach lub jednakowych licznikach,
- oblicza sumę i różnicę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach,
- rozszerza ułamki do wspólnego mianownika, jeśli jeden mianownik jest wielokrotnością drugiego,
- dodaje i odejmuje dwa ułamki o różnych mianownikach,
- zapisuje odwrotność danej liczby,
- mnoży i dzieli ułamek przez liczbę naturalną,
- oblicza ułamek liczby naturalnej,
- mnoży i dzieli dwa ułamki zwykłe,
- zna jednostki długości,
- rysuje łamaną zwyczajną otwartą lub zamkniętą,
- wskazuje wierzchołki i boki łamanej oraz wierzchołki i boki wielokątów,
- wskazuje kąt ostry, prosty i rozwarty oraz kąty wierzchołkowe i przyległe,
- mierzy kąt za pomocą kątomierza,
- stosuje związki między miarami kątów wierzchołkowych,
- dokonuje podziału trójkątów ze względu na miary kątów wewnętrznych,
- oblicza obwód trójkąta, gdy długości jego boków są podane w tej samej jednostce długości,
- rozpoznaje na rysunku prostokąty, równoległoboki i trapezy,
- oblicza obwód prostokąta i kwadratu,
- zapisuje ułamki zwykłe o mianowniku 10 w postaci dziesiętnej,
- zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego,
- wskazuje ułamki dziesiętne o równej wartości,
- porównuje ze sobą ułamki dziesiętne z jedną cyfrą po przecinku,
- dodaje i odejmuje w pamięci oraz pisemnie dwa ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie cyfr po przecinku,
- mnoży i dzieli ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd.,
- mnoży pisemnie ułamek dziesiętny przez ułamek dziesiętny (np. 6,2 x 0,7),
- zapisuje w postaci dziesiętnej ułamek zwykły o mianowniku 2, 5, 10,
- oblicza wartość prostego wyrażenia zawierającego ułamki zwykle i dziesiętne, zapisując wszystkie liczby w postaci ułamków zwykłych,
- wymienia jednostki pola,
- oblicza pole prostokąta, gdy długości boków są podane w tej samej jednostce długości,
- oblicza pole trójkąta i równoległoboku, mierząc długości odpowiednich odcinków,
- rysuje wysokość równoległoboku i trapezu,
- oblicza pole trapezu, gdy wysokość oraz długości jego podstaw są wyrażone w tych samych jednostkach długości,
- rozpoznaje przedmioty w kształcie prostopadłościanu,
- wskazuje wierzchołki, krawędzie i ściany prostopadłościanu,
- rozpoznaje i projektuje siatkę prostopadłościanu i sześcianu,
- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, gdy jego wymiary są podane w tych samych jednostkach długości,
- wymienia jednostki objętości i pojemności,
- rozpoznaje graniastosłup prosty wśród innych brył,
- wskazuje wysokość graniastosłupa prostego,
- rozpoznaje siatkę graniastosłupa prostego,
- podaje przykłady zastosowania symboli literowych,
- zamienia zapis symboliczny wyrażenia algebraicznego na formę słowną (proste przykłady),
- oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, w którym występują liczby naturalne,
- przy pomocy kalkulatora dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli dwie liczby naturalne, dwie liczby całkowite, dwa ułamki dziesiętne.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dopuszczającą oraz:
- zapisuje pełne setki znakami rzymskimi,
- odczytuje liczby zapisane za pomocą znaków rzymskich,
- stosuje pojęcia "więcej razy" i "razy mniej" w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych,
- stosuje algorytm dzielenia z resztą i sprawdza poprawność jego wykonania,
- oblicza iloraz liczb zakończonych zerami,
- rozwiązuje proste równanie zawierające jedno działanie (odejmowanie lub dzielenie,
- oblicza sześcian liczby naturalnej jednocyfrowej,
- stosuje reguły kolejności wykonywania działań w prostych dwudzialaniowych wyrażeniach,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe, stosując porównywanie różnicowe i ilorazowe,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe, wymagające obliczenia czasu (kalendarz),
- oblicza drogę, znając prędkość i czas,
- zaokrągla dowolną liczbę naturalną do rzędu setek,
- oblicza sposobem pisemnym sumę i różnicę liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem dwóch progów dziesiątkowych,
- stosuje pojęcia "więcej o", "mniej o" do rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
- wykonuje sposobem pisemnym dzielenie przez liczbę dwucyfrową,
- oblicza iloraz liczb z końcowymi zerami,
- oblicza sposobem pisemnym wartość wyrażenia arytmetycznego dwudziałaniowego z nawiasami,
- zapisuje informacje, wykorzystując liczby całkowite,
- wskazuje na osi liczbowej liczby przeciwne,
- odczytuje współrzędne liczb całkowitych ujemnych na osi liczbowej,
- porównuje liczby całkowite,
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite dodatnie oraz liczby całkowite ujemne,
- oblicza potęgę liczby całkowitej ujemnej,
- ustala znak iloczynu i ilorazu dwóch liczb całkowitych,
- zapisuje część całości w postaci ułamka,
- zapisuje ułamek jako iloraz dwóch liczb,
- zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
- przedstawia ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej,
- sprowadza dwa ułamki do wspólnego mianownika,
- porównuje ułamki o różnych licznikach i mianownikach,
- oblicza sumy typu: 
- odejmuje ułamek od liczby mieszanej,
- oblicza różnicę dwóch liczb mieszanych,
- oblicza iloczyn i iloraz liczby mieszanej oraz liczby naturalnej,
- oblicza iloczyn i iloraz liczb mieszanych,
- potęguje ułamki zwykłe,
- rozwiązuje proste równanie, korzystając z własności działań odwrotnych,
- wskazuje punkty należące i nienależące do danej figury,
- porównuje odcinki, których długość podana jest w tych samych jednostkach długości,
- rysuje kąt o danej mierze,
- rysuje prostą oraz odcinek równoległy i prostopadły do danej prostej lub odcinka,
- oblicza miary kątów przyległych,
- tworzy nazwę Wielokątów w zależności od liczby kątów wewnętrznych wielokąta,
- rysuje przekątne wielokątów,
- klasyfikuje trójkąty ze względu na długości boków,
- oblicza miary kątów w trójkącie, wykorzystując związki między miarami kątów w poszczególnych rodzajach trójkątów,
- oblicza obwód trójkąta, gdy długości boków są podane w różnych jednostkach długości,
- rysuje wysokości w trójkącie ostrokątnym i prostokątnym z wybranego przez siebie wierzchołka,
- oblicza obwód równoległoboku, rombu, trapezu i deltoidu,
- oblicza długość boku prostokąta, równoległoboku i deltoidu, znając ich obwód i długość jednego z boków,
- oblicza kąty równoległoboku i trapezu równoramiennego, znając miarę jednego z nich,
- rysuje wysokości równoległoboku i rombu opuszczoną na bok, który jest odcinkiem narysowanym pionowo lub poziomo,
- oblicza długość boku rombu, znając jego obwód,
- omawia podział trapezów,
- rysuje wysokość trapezu,
- rozpoznaje na rysunku deltoid,
- zapisuje ułamki zwykle o mianowniku 100 w postaci dziesiętnej,
- zapisuje ułamek zwykły o mianowniku 4, 20, 25 w postaci dziesiętnej,
- odczytuje ułamki zapisane w postaci dziesiętnej,
- zapisuje ułamki dziesiętne w postaci wyrażenia dwumianowanego,
- porównuje ułamki dziesiętne o dwóch cyfrach po przecinku,
- stosuje pojęcia "więcej o", "mniej o" do rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
- ustala, czy ułamek dziesiętny pomnożono lub podzielono przez 10,100, 1000 itp. na podstawie zmiany położenia przecinka,
- mnoży i dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną,
- oblicza ułamki z liczb wyrażonych ułamkami dziesiętnymi,
- oblicza iloraz dwóch ułamków dziesiętnych z taką samą liczbą cyfr po przecinku,
- oblicza wartość prostego wyrażenia zawierającego ułamki zwykle i dziesiętne, zapisując wszystkie liczby w postaci dziesiętnej, o ile to możliwe,
- zamienia m2 i dm2 na cm2,
- podaje przykłady zastosowania jednostek ar i hektar,
- wyznacza pole prostokąta, gdy długość i szerokość są wyrażone w różnych jednostkach,
- wyznacza pole trójkąta, równoległoboku, rombu, gdy długość podstawy i odpowiedniej wysokości są wyrażone w tych samych jednostkach długości,
- rysuje siatkę prostopadłościanu w skali,
- oblicza pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu na podstawie danej siatki,
- oblicza objętość prostopadłościanu, gdy wymiary prostopadłościanu są podane w tych samych jednostkach długości,
- zamienia litry na mililitry, cm3 i dm3,
- wskazuje wierzchołki, krawędzie i ściany graniastosłupa prostego,
- tworzy nazwę graniastosłupa prostego w zależności od kształtu jego podstawy,
- rozpoznaje nieprawidłowo narysowaną siatkę graniastosłupa prostego,
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym, wymagające zastosowania wiadomości o graniastosłupach prostych,
- zamienia formę słowną wyrażenia algebraicznego na zapis symboliczny,
- buduje proste wyrażenia algebraiczne,
- zapisuje proste informacje, używając symboli literowych,
- oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, w którym występują ułamki,
- przy pomocy kalkulatora dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli kilka liczb naturalnych, a także więcej niż dwa ułamki dziesiętne,
- oblicza sumę i różnicę liczby całkowitej dodatniej i ujemnej, używając kalkulatora,
- przy pomocy kalkulatora mnoży i dzieli dwie liczby całkowite,
- racjonalnie wykorzystuje kalkulator w celu usprawnienia obliczeń.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dostateczną oraz:
- oblicza w pamięci sumę i różnicę liczb dwucyfrowych,
- rozwiązuje zadanie tekstowe za pomocą równania,
- oblicza iloczyn liczby trzycyfrowej i liczby jednocyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- wyjaśnia na przykładach rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania odejmowania,
- zapisuje przykłady potęg, której podstawa i wykładnik spełniają określone warunki,
- oblicza podstawę potęgi, znając jej wykładnik i wartość,
- oblicza prędkość, znając drogę i czas,
- podaje przykład liczby, znając jej zaokrąglenie do rzędu dziesiątek,
- wykonuje dzielenie sposobem pisemnym przez liczby trzycyfrowe,
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe, stosując porównywanie różnicowe,
- stosuje poprawną kolejność wykonywania działań w wyrażeniach z nawiasami,
- stosuje własności dodawania przy obliczaniu sumy kilku liczb całkowitych,
- odejmuje kilka liczb calkowltych,
- ustala znak iloczynu i ilorazu w zależności od liczby czynników ujemnych,
- zamalowuje podaną część figury,
- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem ułamka jako ilorazu dwóch liczb,
- przedstawia ułamek niewłaściwy na rysunku,
- oblicza sumę i różnicę kilku ułamków i liczb mieszanych o tym samym mianowniku,
- oblicza sumę trzech ułamków o różnych mianownikach,
- odejmuje kilka ułamków o różnych mianownikach,
- mnoży trzy ułamki zwykle,
- stosuje pojęcie średniej arytmetycznej,
- dzieli kilka ułamków zwykłych,
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego bez nawiasów, zawierającego ulamkizwykle i więcej niż dwa działania,
- stosuje zależności między jednostkami długości,
- symbolicznie zapisuje kąt,
- rozpoznaje kąt wklęsły i wypukły,
- stosuje symboliczny zapis prostopadłości i równoległości,
- wskazuje na rysunku wielokąty wklęsłe i wypukle,
- rysuje wysokości trójkąta z zaznaczonego wierzchołka,
- oblicza boki trójkąta, znając jego obwód i związki między długościami boków,
- rysuje wysokości w trójkącie rozwartokątnym,
- zna własności przekątnych prostokąta, kwadratu, rombu i deltoidu,
- odróżnia własności trapezu od własności równoległoboku,
- zapisuje ułamki zwykle o mianowniku 1000 w postaci dziesiętnej,
- zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego,
- porządkuje ułamki dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku,
- oblicza sumę i różnicę ułamków dziesiętnych z różną liczbą cyfr po przecinku,
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z mnożeniem ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd.,
- mnoży pisemnie ułamek dziesiętny przez ułamek dziesiętny (np. 1,2 x 0,43),
- oblicza iloraz dwóch ułamków dziesiętnych z różną liczbą cyfr po przecinku,
- zamienia jednostki pola,
- oblicza pole prostokąta, znając długość jednego boku oraz jego obwód,
- oblicza obwód kwadratu, znając jego pole,
- wyznacza pole trójkąta, gdy długość jego podstawy i odpowiednia wysokość są wyrażone w różnych jednostkach długości,
- oblicza długość boku trójkąta przy danym polu i długości odpowiedniej wysokości,
- wyznacza wysokość trójkąta i równoległoboku przy danym polu i długości odpowiedniego boku,
- oblicza długość boku równoległoboku przy danym polu i długości odpowiedniej wysokości,
- wyznacza wysokość trapezu przy danym polu i długościach podstaw,
- oblicza pole wielokąta będącego sumą pól trójkątów,
- wyróżnia na modelu i rysunku prostopadłościanu krawędzie skośne,
- wskazuje na siatce prostopadłościanu ściany prostopadle i równolegle,
- wskazuje na modelu i siatce graniastosłupa prostego pary krawędzi równoległych i pary krawędzi prostopadłych,
- oblicza objętość prostopadłościanu, gdy jego wymiary są podane w różnych jednostkach długości,
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające zastosowania różnych jednostek pojemności,
- rysuje siatkę graniastosłupa prostego,
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy oraz dodawanie i odejmowanie lub mnożenie i dzielenie liczb naturalnych,
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy oraz dodawanie i odejmowanie lub mnożenie i dzielenie liczb całkowitych,
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy oraz dodawanie i odejmowanie lub mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz:
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z dziesiątkowym systemem pozycyjnym,
- dodaje i odejmuje w pamięci liczby trzycyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- wykonuje pisemnie dzielenie z resztą i sprawdza poprawność jego wykonania,
- stosuje porównywanie ilorazowe w rozwiązywaniu zadań tekstowych,
- oblicza wykładnik potęgi, znając jej podstawę i wartość,
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z potęgą,
- oblicza wartość wyrażenia kilkudzialaniowego (w tym potęgowanie) bez nawiasów,
- stosuje poprawną kolejność wykonywania działań w rozwiązywaniu zadań tekstowych,
- oblicza czas, znając drogę i prędkość,
- podaje przykład liczby, znając jej zaokrąglenie do rzędu setek,
- stosuje działania pisemne do rozwiązywania zadań tekstowych,
- oblicza wartość bezwzględną liczby,
- zaznacza na osi liczbowej liczby, znając ich wartość bezwzględną,
- oblicza wartość wyrażeń kilkudzialaniowych, w których występuje dodawanie, odejmowanie i mnożenie liczb całkowitych,
- rozszerza trzy ułamki do wskazanego mianownika lub licznika,
- przedstawia na rysunku obliczanie ułamka liczby,
- oblicza iloczyn kilku ułamków zwykłych,
- potęguje liczby mieszane,
- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z nawiasami, zawierającego ułamki zwykle i więcej niż dwa działania,
- rysuje łamaną, stosując porównanie różnicowe i ilorazowe,
- oblicza miarę kąta wklęsłego,
- rysuje wysokości równoległoboku i rombu opuszczoną na bok, który nie jest odcinkiem narysowanym pionowo lub poziomo,
- oblicza miary kątów deltoidu, znając dwa różne kąty,
- omawia własności przekątnych czworokąta,
- omawia podobieństwa między poszczególnymi czworokątami,
- zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne z więcej niż trzema cyframi po przecinku,
- zapisuje treść zadania w postaci jednego wyrażenia arytmetycznego, zawierającego ułamki dziesiętne i nawiasy,
- zamienia ułamek zwykły na dziesiętny, dzieląc licznik przez mianownik ułamka,
- stosuje jednostki ar i hektar do rozwiązywania zadań tekstowych,
- uzasadnia wzory na pola poszczególnych figur,
- oblicza pole rombu z zastosowaniem długości przekątnych,
- wyznacza sumę długości podstaw trapezu, znając jego pole oraz wysokość,
- wyznacza pole wielokąta jako sumę pól czworokątów,
- wyznacza pole wielokąta będącego różnicą pól poznanych figur,
- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, gdy długości krawędzi są wyrażone w różnych jednostkach,
- wyznacza długość krawędzi sześcianu przy danej objętości,
- wskazuje pary krawędzi skośnych na modelu lub rysunku graniastosłupa prostego,
- rysuje dwie różne siatki tego samego graniastosłupa prostego,
- wyróżnia na rysunku siatki graniastosłupa prostego ściany i krawędzie o określonym położeniu względem siebie,
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności wymagające zastosowania wiadomości o graniastosłupach prostych,
- buduje wyrażenia algebraiczne o podwyższonym stopniu trudności (np.: iloczyn sumy i różnicy dwóch liczb),
- oblicza wartość wyrażenia algebraicznego, w którym występują liczby naturalne oraz więcej niż dwa działania, potęgowanie oraz nawiasy,
- oblicza wartość wyrażenia algebraicznego, w którym występują liczby całkowite oraz więcej niż dwa działania, potęgowanie oraz nawiasy,
- oblicza wartość wyrażenia algebraicznego, w którym występują ułamki dziesiętne oraz więcej niż dwa działania, potęgowanie oraz nawiasy,
- stosuje kalkulator w obliczeniach o podwyższonym stopniu trudności, związanych z sytuacją rzeczywistą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz:
- zna zasady zapisywania za pomocą rzymskich znaków liczb 100 razy i 1000 razy większych od danej,
- stosuje reguły kolejności wykonywania działań do obliczania wartości wyrażeń kilkudziałaniowych (w tym potęgowanie) z nawiasami,
- stosuje porównywanie różnicowe i ilorazowego oraz obliczenia dotyczące czasu do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności,
- zaokrągla liczby wielocyfrowe do rzędu wyższego niż jedności tysięcy,
- wykonuje dodawanie i odejmowanie pisemne liczb wielocyfrowych z przekroczeniem kilku progów dziesiątkowych,
- podaje przykład ułamka leżącego między dwoma danymi ułamkami na osi liczbowej,
- sprowadza więcej niż trzy ułamki do wspólnego mianownika lub licznika,
- mnoży więcej niż trzy ułamki zwykłe z wykorzystaniem praw działań,
- oblicza iloraz kilku liczb mieszanych,
- oblicza wartości ułamków piętrowych,
- oblicza liczbę przekątnych wielokąta,
- uzasadnia, dlaczego z danych trzech odcinków można zbudować trójkąt lub nie można tego zrobić,
- stosuje znajomość własności przekątnych czworokątów do rozwiązywania zadań,
- stosuje znajomość związków między miarami kątów w czworokątach do rozwiązywania zadań,
- rozwiązuje zadanie wymagające porządkowania ułamków dziesiętnych,
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, wymagające obliczania pola trójkąta, prostokąta, równoległoboku, rombu i trapezu,
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności osadzone w kontekście praktycznym, wymagające zastosowania umiejętności obliczania pól wielokątów,
- na ilustracji graniastosłupa prostego wskazuje ściany i krawędzie równoległe i prostopadłe,
- oblicza rzeczywiste wymiary prostopadłościanu na podstawie siatki narysowanej w skali,
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem pola powierzchni prostopadłościanu,
- uzasadnia, dlaczego narysowana siatka graniastosłupa prostego nie jest prawidłowa,
- oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, w którym występują liczby całkowite, ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne,
- rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego.

Comments